<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7142395\x26blogName\x3dEl+cuadernillo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://elcuadernillo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://elcuadernillo.blogspot.com/\x26vt\x3d-6310822719913553921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

El cuadernillo

Un cuadernillo donde apuntar mis pensamientos y conocimientos para poder compartirlos con todos...

Bajo mi ventana hay mucho optimista por la mañana.

Un optimista es aquel que cree poder resolver un atasco de tráfico tocando el claxon.

-Anónimo

Blogger Paco dijo...

M'agrada la cita! També és optimista aquell que, com tu i com jo, creu que podrà instal·lar Linux en un X05... i ho aconsegueix! Enhorabona!

O que creu que podrà tornar la llicència de uindou$ OEM!

Paco Windows Tax

23/7/05 10:39  

Publicar un comentario

<< Home